Categorii analize
IMUNOHEMATOLOGIE
245 Profil INCOMPATIBILITATE: Anti-Rh+Anti-A+anti-B
246 Anti-A IgG la gravide,depistate si titrare
247 Anti-B IgG la gravide,depistate si titrare
248 Anti-C IgG la gravide,depistate si titrare
249 Anti- c IgG la gravide,depistate si titrare
250 Anti-E IgG la gravide,depistate si titrare
251 Anti- e IgG la gravide,depistate si titrare
252 Anti-Rh(D) la gravide,depistare si titrare
253 Anti-sol la gravide,depistare si titrarei
254 Fenotip Rh(D) complet(Cc,Dd,Ee)
255 Grup sanguin OAB
256 Grup sanguin OAB+FEnotip Rh complet(Cc,Dd,Ee)
257 Grup sanguin OAB+Rh(D)
258 Rh(D)
259 MAMA:Grup sanguinOAB+Rh complet(Cc,Dd,Ee)+depistare si titrare de anticorpi imini+Anti-sot;TATA:Grup sanguin OAB+Fenotip Rh complet(Cc,Dd,Ee)